அழிக்கப்பட்ட கோப்புகளை மீட்க

பொதுவாக நாம் அழிக்கும் கோப்புகள் தற்காலிகமாக ரீசைக்கிள்பின் போய் தங்கியிருக்கும்.எப்போ வேண்டுமானாலும் அந்த கோப்புகளை நாம் அங்கிருந்து மீட்டுக்கொள்ளலாம்.ஆனால் ரீசைக்கிள்பின்னிலிருந்தும் அழிக்கப்பட்டு போய்விட்டால் என்ன பண்ணுவது? இதோ ஒரு இலவச மென்பொருள்.முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு போன அனைத்து கோப்புகளையும் மீட்டுக்கொடுக்கும்.(Even after Recyclebin is emptied).இம்மென்பொருளை இயக்க உங்கள் கணிணியில் இதை நிறுவ வேண்டிய தேவை இல்லை.ஒரு கண் வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.எப்போதாவது உதவும்.

Just download and run.
http://www.snapfiles.com/get/restoration.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License