ஜீமெயில்

நண்பர் அதிரை அபூபக்கர் கேட்டிருந்தார்.
gmail ல் yahoo mail யை போன்று Folder நிறுவ முடியுமா ?

Gmail-ல் எனக்கு பிடிக்காத இரண்டு விஷயங்கள். ஒன்று அந்த எரிச்சலூட்டும் Conversation mode. இன்னொன்று நீங்கள் கேட்கும் இந்த ஃபோல்டர் வசதியின்மை. கான்வெர்சேசன் மோடை தவிர்க்க வழியே இல்லை. சகித்துத்தான் ஆகவேண்டும். ஃபோல்டருக்கு பதிலாக Label என்று ஒரு வசதியிருக்கின்றது. இதன் மூலம் உங்கள் மின்னஞ்சலை பின்ஒருநாள் பார்வையிட வசதியாய் (ஒரு ஃபோல்டரில் போடுவதற்கு பதிலாக) அழகாய் லேபல் பண்ணி வைத்துக்கொள்ளலாமாம். முயன்று பாருங்கள்.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License