பிரபல வாகனங்களும் அதன் பிறப்பிடமும்

Alfa Romeo-இத்தாலி
Audi-ஜெர்மனி
Austin-பிரிட்டன்
Benz-ஜெர்மனி
BMW-ஜெர்மனி
Bristol-பிரிட்டன்
Chrysler-அமெரிக்கா
FIAT-இத்தாலி
FORD-அமெரிக்கா
General Motors-அமெரிக்கா
HONDA-ஜப்பான்
Hyundai Motor Company (HMC)& Kia- தென் கொரியா
ISUZU-ஜப்பான்
Jaguar-பிரிட்டன்
Kia- தென் கொரியா
Lambert-அமெரிக்கா
LAND ROVER-பிரிட்டன்
Lexus-ஜப்பான்
Mazda-ஜப்பான்
Mercedes-ஜெர்மனி
Mitsubishi-ஜப்பான்
Opel-ஜெர்மனி
Peugeot-பிரான்ஸ்
Porsche-ஜெர்மனி
Renault-பிரான்ஸ்
Standard-பிரிட்டன்
Subaru-ஜப்பான்
Suzuki-ஜப்பான்
Toyota -ஜப்பான்
Volkswagen-ஜெர்மனி
Volvo-ஸ்வீடன்

A Fact
1991
The "Hummer," the military's High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, went on the market for civilian use. Actor Arnold Schwarzenegger bought the first of the non-military Hummers.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License